Наши членки

Последна промена на 23.12.2016 година

* Членките означени со ѕвездичка доставуваат податоци за обврските на правни и физички лица до МКБ АД Скопје во согласност со закон.
 
БАНКИ

* Алфа банка АД Скопје
* Еуростандард банка АД Скопје
* Капитал банка АД Скопје
* Комерцијална банка АД Скопје
* НЛБ банка АД Скопје
* Охридска банка АД Охрид
* Прокредит банка АД Скопје
* Стопанска банка АД Битола
* Стопанска банка АД Скопје
*  ТТК банка АД Скопје
*  УНИ банка АД Скопје
*   ХАЛКБАНК АД Скопје
*  Централнокооперативна  банка АД Скопје
* Шпаркасе банка Македонија АД Скопје
 
ШТЕДИЛНИЦИ

* Штедилница Можности
* Штедилница МАК БС
 
ОСИГУРИТЕЛНИ ДРУШТВА

Еуроинс АД за осигурување Скопје
Осигурителна полиса АД Скопје
 
ДРУШТВА ЗА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

ВБИ БУС ДООЕЛ Скопје
* НЛБ Лизинг ДООЕЛ Скопје
 
ДРУГИ ДАВАТЕЛИ НА КРЕДИТИ

*   ВФС Интернационал АБ
*  Микрокредитна фондација ХОРИЗОНТИ Скопје
 
ФИНАНСИСКИ ДРУШТВА, ФАКТОРИНГ И НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

* Дајнерс клуб интернационал Скопје
* EOS Matrix ДОО Скопје
* ЕУРО МК ДОО Скопје
   КРЕДИТЕКСПРЕС Македонија ДООЕЛ Скопје
   Мелон Солушнс ДООЕЛ Скопје
  ПРО КОЛЕКТ ДОО Скопје
  Фактор Траст ДООЕЛ Скопје
Финансиско друштво ПЕОН
  Финансиско друштво М КЕШ
Финансиско друштво МЛАДИНЕЦ
Финансиско друштво МОНИМАКС
Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје
Финансиско друштво МЛАДИНЕЦ
 
ИНСТИТУЦИИ

* Управа за јавни приходи на Република Македонија
* Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РМ
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

  Близу ДООЕЛ Скопје
* оне.ВИП ДООЕЛ Скопје
* Македонски телеком АД Скопје
* Неотел ДОО Скопје
 
ЕНЕРГЕТИКА

 
ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

 
АДВОКАТСКИ ДРУШТВА

АД Дебарлиев, Дамески & Ќелешоска
АД Чукиќ и Марков
АД Чакмакова адвокати
 
ГРАД СКОПЈЕ И ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

 Град Скопје
Општина Арачиново
Општина Берово
Општина Битола
Општина Богданци
Општина Боговиње
Општина Босилово
Општина Брвеница
Општина Валандово
Општина Василево
Општина Вевчани
Општина Виница
Општина Гевгелија
Општина Гостивар
Општина Дебар
Општина Дебарца
Општина Делчево
Општина Демир Хисар
Општина Дојран
Општина Зајас
Општина Зелениково
Општина Илинден
Општина Јегуновце
Општина Кичево
Општина Карбинци
Општина Конче
Општина Кочани
Општина Крива Паланка
Општина Кривогаштани
Општина Крушево
Општина Липково
Општина Лозово
Општина Маврово и Ростуша
Општина Македонска
Каменица
Општина Могила
Општина Новаци
Општина Осломеј
Општина Охрид
Општина Пехчево
Општина Прилеп
Општина Радовиш
Општина Ресен
Општина Росоман
Општина Свети Николе
Општина Сопиште
Општина Старо Нагоричане
Општина Струга
Општина Струмица
Општина Студеничани
Општина Теарце
Општина Тетово
Општина Центар Жупа
Општина Чашка
Чучер Сандево
Општина Штип
 
КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ЈКП „Водовод“ Битола
КЈП „Водовод“ ц.о Кочани
ЈП „Водовод и канализација“ Македoнски Брод
ЈП „Комунална хигиена“ Скопје
ЈКП „Дервен“ Велес
ЈПК „Исар“ п.о. Штип
ЈКП „Комуналец“ Пехчево
ЈП „Комуналец“ Струга
* ЈП „Водовод и канализација“ Скопје
КЈП „Нискоградба“ Битола
ЈКП „Огражден“ Босилово
ЈП „Пелагонија“ Кривогаштани
ЈКП „Пролетер“ Ресен
ЈКП „Чист ден“ Ранковце