Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома Извештај за блокада на трансакциска сметка

Извештај за блокада на трансакциска сметка

Извештајот за блокада на трансакциска сметка содржи податоци во реално време за тоа дали трансакциската сметка е блокирана или не. Доколку е блокирана, наведени се континуирани денови на блокада со детали за сите блокади и тоа: број на предмет за блокадата, во која банка е блокадата, број на сметка, износ на блокадата, основ на блокадата и датум и време кога е извршена блокадата. Податокот за блокада на трансакциска сметка од Единствениот регистар на трансакциски сметки се добива во реално време, односно во моментот на генерирање на извештајот.
Секое физичко лице може да побара и добие Извештај за блокада на трансакциска сметка само за себе лично.
Извештајот за блокада на трансакциска сметка се бара онлајн преку МОЈ.МКБ порталот со отворање личен кориснички профил на следниот линк, или директно во просториите на МКБ во Скопје со лична карта на лицето кое го бара извештајот или со полномошно заверено на нотар.

Цената на Извештајот за блокада на трансакциска сметка за физички лица изнесува 100 ден.