fbpx

Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома Комунални претпријатија

ЈКП „Водовод“ Битола

75

77

76

Обврски по кумулативни долгови

ЈПК „Исар“ п.о. Штип

ЈКП „Комуналец“ Пехчево

ЈП „Комуналец“ Струга

ЈП „Водовод и канализација“ Македoнски Брод

ЈКП „Огражден“ Босилово

78

ЈП „Пелагонија“ Кривогаштани

ЈКП „Пролетер“ Ресен

ЈКП „Тетово“ Тетово

ЈКП „Чист ден“ Ранковце