fbpx

Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома Кориснички извештај

Кориснички извештај

ZbirenIZV sajt

Кориснички извештај е извештај што Корисник на податоци може да го побара за одреден субјект на податоци (физичко или правно лице) за да му послужи за донесување брзи и економски оправдани деловни одлуки.
Кориснички извештај може да побара само членка на МКБ.
МКБ може да подготви и да достави извештај до Корисник на податоци исклучиво врз основа на претходна согласност дадена од страна на субјектот на податоци во писмена форма, ако е физичко лице.
Корисникот на податоци сам го избира Корисничкиот извештај што ќе го побара од МКБ од понудените видови. Во продолжение примероци на Кориснички извештаи.
Минимален извештај (примерок)
Извештај за пристигнати неплатени обврски (примерок)
Основен извештај (примерок)
Детален извештај по кредит (примерок)
Детален извештај по сметки (примерок)
Детален извештај по долгови (примерок)
Детален извештај по кумулативни долгови (примерок)
Збирен извештај (примерок)
Стандард извештај (примерок)
Збирен извештај плус
Основен извештај плус