Македонско кредитно биро

Вистински информации - Сигурни планови!

Дома Менаџмент

Одбор на директори

м-р Благица Здравковска

Претседател на Одборот на директори

м-р Тони Трајанов

Извршен член на Одборот на директори и
Главен извршен директор на МКБ

д-р Зоранчо Алексов

Неизвршен и независен член на Одборот на директори