СПИСОК НА ЧЛЕНКИ НА МКБ

Дневно

Банки

Контакт

Обврски кои се доставуваат

Период на доставување

Еуростандард Банка АД Скопје

www.eurostandard.com.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

Капитал Банка АД Скопје

www.capitalbank.com.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно 

Комерцијална Банка АД Скопје

www.kb.com.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

НЛБ Банка АД Скопје

www.nlbtb.com.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

Охридска Банка АД Скопје

www.ohridskabanka.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

ПроКредит Банка АД Скопје

www.procreditbank.com.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

Силк Роуд Банка АД Скопје

www.silkroadbank.com.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

Стопанска Банка АД Битола

www.stbbt.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

Стопанска Банка АД Скопје

www.stb.com.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

ТТК Банка АД Скопје

www.ttk.com.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

УНИ Банка АД Скопје

www.unibank.com.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

ХАЛКБАНК АД Скопје

www.halkbank.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

Централна Кооперативна Банка АД Скопје

www.ccbank.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

www.sparkasse.mk

Обврски по кредити, трансакциски сметки и платежни картички

Дневно / Месечно

Штедилници

Штедилница Можности

www.moznosti.com.mk

Обврски по кредити

Месечно

Осигурителни друштва

А.Д. Осигурителна полиса Скопје Национална групација за осигурување

www.insurancepolicy.com.mk

ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

www.euroins.com.mk

Друштва за финансиски лизинг

ВБИ БУС ДООЕЛ Скопје

Обврски по лизинг

Не доставува податоци во МКБ

НЛБ Лизинг ДООЕЛ Скопје

Обврски по лизинг

Не доставува податоци во МКБ

Друштво за лизинг МОГО ДООЕЛ Скопје

www.mogo.mk

Обврски по лизинг

Дневно

Други даватели на кредити

ВФС Интернационал АБ

www.volvotrucks.mk/mk-mk/home.html

Обврски по кредити

Дневно

Микрокредитна фондација ХОРИЗОНТИ Скопје

www.horizonti.org.mk

Обврски по кредити

Дневно

Финансиски друштва, факторинг и наплата на побарувања

Дајнерс Клуб Интернационал Скопје

www.diners.com.mk

Обврски по кредитни картички

Месечно

ЕАЗУ ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје

Обврски по кредити

Дневно

EOS Matrix ДОО Скопје

mk.eos-solutions.com

Обврски по долгови

Дневно

ЕУРО МК ДОО Скопје

www.euromk.com.mk

Обврски по кредити

Дневно

КРЕДИТЕКСПРЕС Македонија ДООЕЛ Скопје

www.creditexpress.com/mac

Мелон Солушнс ДООЕЛ Скопје

mellongroup.com/mellon-worldwide/mellon-solutions

ПРО КОЛЕКТ ДООЕЛ Скопје

www.prokolekt.com.mk

Фактор Труст ДООЕЛ Скопје

www.faktortrust.com.mk

Обврски по факторинг

Месечно

Финансиско друштво
ДИЏИТАЛ ФАЈНАНС ИНТЕРНЕШНЛА ДООЕЛ Скопје

www.forza.mk

Обврски по кредити

Дневно

Финансиско друштво ИУТЕ КРЕДИТ

www.iutecredit.mk

Обврски по кредити

Дневно

Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје

www.credissimo.mk

Обврски по кредити

Дневно

Финансиско друштво М КЕШ

www.mcash.mk

Обврски по кредити

Дневно

Финансиско друштво МЛАДИНЕЦ

Финансиско друштво МОНИМАКС ФИНАНСИСКО

www.moneymax.mk

Обврски по кредити

Дневно

Финансиско друштво СН ФИНАНСИИ ДОО Битола

МСЦ ДООЕЛ www.snfinansii.mk

Обврски по кредити

Дневно

Финансиско друштво ПЕОН

www.peon.com.mk

Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС

www.tigo.mk

Обврски по кредити

Дневно

Финансиско друштво Финансиски кредитен центар БС ДОО Скопје

www.fkcbs.mk

Обврски по кредити

Дневно

Институции

Управа за јавни приходи на Република Македонија

www.ujp.gov.mk

Обврски по кумулативни долгови

Месечно

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РМ

www.piom.com.mk

Обврски по основ на придонеси

Со состојба на 31.12.2008 година

Телекомуникации

оне.ВИП ДООЕЛ Скопје

www.vip.mk

Обврски по долгови

Дневно

Македонски Телеком АД Скопје

www.telekom.mk

Обврски по долгови

Дневно

НЕОТЕЛ ДОО Скопје

www.neotel.mk

Обврски по долгови

Дневно

Енергетика

Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје

www.balkan-energy.com

Обврски по кумулативни долгови

Месечно

ЕВН Македонија АД Скопје

www.evn.mk

Снабдување ЗАПАД дооел Скопје

www.snabduvanjezapad.mk

Обврски по кумулативни долгови

Месечно

Снабдување ИСТОК дооел Скопје

www.snabduvanjeistok.mk

Обврски по кумулативни долгови

Месечно

Снабдување ЦЕНТАР дооел Скопје

www.snabduvanjecentar.mk

Обврски по кумулативни долгови

Месечно

Скопје СЕВЕР АД Скопје

www.skopjesever.com.mk

Обврски по кумулативни долгови

Месечно

Други правни лица

ААГ Анализис енд адвајзори груп

www.aag.com.mk

АМЦ ДОО Скопје

www.amc.com.mk

БИРОСТИЛ ДОО Скопје

www.birostil.com.mk

ВИВАКС ДОО Скопје

www.vivaks.com.mk

ДППУ ЏС АКТУЕЛ Ѓоко ДООЕЛ Скопје

www.aktuel.com.mk

ДС СМИТХ АД Скопје

www.dssmith.com/mk/ambalaza

ДТЛ ГЕБРУДЕР ВАЈС ДООЕЛ Скопје

www.gw-world.com/mk/

Обврски по кумулативни долгови

Месечно

ЕКОПАК СКС ДОО

www.ekopak.com.mk

ИВА-МОНТ ДОО Скопје

www.ivamont.com.mk

Обврски по кумулативни долгови

Месечно

Импегна ДООЕЛ Скопје

www.impegna.mk

ИНГРА ДООЕЛ Скопје

КАДИНО ИНДУСТРИ ГРОУП ДООЕЛ Скопје

www.kadino.com.mk

КАПИТАЛ МЕДИЈА ГРОУП ДООЕЛ Скопје

www.kapital.mk

КП Македонија-Експорт Скопје

www.macedonia-export.com

МАКПЕТРОЛ АД Скопје

www.makpetrol.com.mk

Месечно

Медитеранска бродска компанија_МСЦ ДООЕЛ Скопје

www.msc.com/mkd

МИК Св. Николе Месна индустрија и кланица

www.miksvetinikole.mk

Млекара ЗДРАВЈЕ Радово ДОО

www.mlekarazdravje.com.mk

НАВИКО ШИПИНГ ДОО Скопје

www.navico.mk

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

www.neptun.mk

ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје

www.okta-elpe.com

Обврски по кумулативни долгови

Месечно

ПАКОМАК ДОО Скопје

www.pakomak.com.mk

ПЕРМИНДЕКС ДООЕЛ Градско

www.permindeks.mk

ПРИМА.МК ДОО Скопје

www.primamk.com

РИМЕКО ДОО Скопје

www.rimeko.com.mk

САВАНА ДОО Скопје

www.savanaonline.com

СЕТЕК Се од техника Скопје

www.setec.mk

ТД Синпекс ДОО

www.clubeconomy.com.mk/sinpeks#home

Цементарница УСЈЕ АД Скопје

www.usje.com.mk

ШЕНКЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ

www.dbschenker.mk

Адвокатски друштва

Адвокат Цековски

www.advokat.org.mk/advokat/advokat-vladimir-cekovski

АД Дебарлиев, Дамески & Ќелешоска

www.ddklaw.com.mk

АД Чукиќ и Марков

www.cukic-markov.com.mk

АД Чакмакова адвокати

www.mlca.com.mk

Комунални претпријатија

ЈКП „Водовод“ Битола

www.vodovodbt.mk/

КЈП „Водовод“ ц.о Кочани

www.vodovodkocani.com.mk

ЈП „Водовод и канализација“ Македoнски Брод

ЈП „Комунална хигиена“ Скопје

www.khigiena.com.mk

Обврски по кумулативни долгови

Месечно

ЈКП „Дервен“ Велес

www.derven.mk

ЈПК „Исар“ п.о. Штип

ЈКП „Комуналец“ Пехчево

www.pehcevo.gov.mk/jkp-komunalets-pehchevo

ЈП „Комуналец“ Струга

ЈП „Водовод и канализација“ Скопје

www.vodovod-skopje.com.mk

Обврски по кумулативни долгови

Месечно

КЈП „Нискоградба“ Битола

www.niskogradba.pelanet.mk

ЈКП „Огражден“ Босилово

ЈП „Пелагонија“ Кривогаштани

www.jppelagonija.com

ЈКП „Пролетер“ Ресен

ЈКП „Тетово“ Тетово

ЈКП „Чист ден“ Ранковце

www.rankovce.gov.mk/?page_id=39

Град Скопје и единици на локалната самоуправа

Град Скопје

www.skopje.gov.mk

Обврски по долгови

Дневно

Општина Арачиново

www.haracina.gov.mk/mk

Општина Берово

www.berovo.gov.mk

Општина Битола

www.bitola.gov.mk

Општина Богданци

www.bogdanci.gov.mk

Општина Боговиње

www.komunabogovine.gov.mk

Општина Босилово

www.opstinabosilovo.gov.mk

Општина Брвеница

www.brvenica.gov.mk/?lang=mk

Општина Валандово

www.valandovo.gov.mk

Општина Василево

www.opstinavasilevo.gov.mk

Општина Вевчани

www.vevcani.gov.mk

Општина Виница

www.opstinavinica.gov.mk

Општина Гевгелија

www.gevgelija.gov.mk

Општина Гостивар

www.gostivari.gov.mk

Општина Дебар

www.dibra.gov.mk

Општина Дебарца

www.debrca.gov.mk

Општина Делчево

www.delcevo.gov.mk

Општина Демир Хисар

www.demirhisar.gov.mk

Општина Дојран

www.dojran-info.com

Општина Зајас

Општина Зелениково

www.zelenikovo.gov.mk

Општина Илинден

www.ilinden.gov.mk

Општина Јегуновце

Општина Карбинци

www.karbinci.gov.mk

Општина Кичево

www.kercova.gov.mk/?lang=mk

Општина Конче

www.konce.gov.mk

Општина Кочани

www.kocani.gov.mk

Општина Крива Паланка

www.krivapalanka.gov.mk

Општина Кривогаштани

www.krivogastani.com

Општина Крушево

www.krusevo.gov.mk

Општина Липково

Општина Лозово

www.opstinalozovo.gov.mk

Општина Маврово и Ростуша

www.mavrovoirostuse.gov.mk

Општина Македонска Каменица

www.makedonskakamenica.gov.mk

Општина Могила

Општина Новаци

www.opstinanovaci.gov.mk

Општина Осломеј

Општина Охрид

www.ohrid.gov.mk

Општина Пехчево

www.pehcevo.gov.mk

Општина Прилеп

www.prilep.gov.mk

Општина Радовиш

www.radovis.gov.mk

Општина Ресен

www.resen.gov.mk

Општина Росоман

www.opstinarosoman.gov.mk

Општина Свети Николе

www.svetinikole.gov.mk

Општина Сопиште

www.opstinasopiste.gov.mk

Општина Старо Нагоричане

Општина Струга

www.struga.gov.mk/index.php/mk

Општина Струмица

www.strumica.gov.mk

Општина Струденичани

Општина Теарце

www.tearce.gov.mk

Општина Тетово

www.tetova.gov.mk

Општина Центар Жупа

www.merkezjupa.gov.mk

Општина Чашка

www.caska.gov.mk

Општина Чучер Сандево

Општина Штип

www.stip.gov.mk

СПИСОК НА НОТАРИ

Нотар

Град

Контакт

Сашо Клисароски

Скопје

www.zk.mk/klisaroski-sasho?choice=Q5

Маринчо Велјановски

Битола

www.zk.mk/veljanovski-marincho

Артан Раховица

Куманово

www.zk.mk/rahovica-artan

Фатмир Ајрули

Скопје

www.zk.mk/fatmir-ajruli

Луиза Христова

Битола

www.zk.mk/hristova-luiza

Татјана Миовска

Берово

www.zk.mk/tatjana-miovska

Ана Брашнарска

Скопје

www.zk.mk/brashnarska-ana