fbpx

Byroja maqedonase e kreditimit

LLOGARI TË PASTRA - PLANE TË SIGURTA

Home Raporti i përdoruesitRaporti i përdoruesit

ZbirenIZV sajt

Raporti i përdoruesit është raporti që një Përdorues i të dhënave mund të kërkojë për një subjekt të caktuar të të dhënave (person fizik ose juridik) për t’i shërbyer atij në marrjen e vendimeve të shpejta dhe të justifikuara të biznesit.
Raport përdoruesi mund të kërkojë vetëm një anëtar i BMK-së.
BMK-ja mund të përgatisë dhe dërgojë një raport tek një Përdorues i të dhënave vetëm në bazë të pëlqimit paraprak me shkrim të dhënë nga subjekti i të dhënave, nëse është një person fizik.
Përdoruesi i të dhënave zgjedh Raportin e përdoruesit që do ta kërkojë nga BMK-ja nga llojet e ofruara. Në vazhdim janë shembuj të Raporteve të përdoruesit.
Raport minimal (ekzemplar)
Raport për detyrimet e maturuara të papaguara (ekzemplar)
Raport themelor (ekzemplar)
Raport i detajuar sipas kredive (ekzemplar)
Raport i detajuar mbi llogaritë (ekzemplar)
Raport i detajuar sipas borxheve (ekzemplar)
Raport i detajuar mbi borxhet e akumuluara (ekzemplar)
Raport përmbledhës (ekzemplar)
Raport standard (ekzemplar)
Raport përmbledhës plus (ekzemplar)
Raport themelor plus