Byroja maqedonase e kreditimit

LLOGARI TË PASTRA - PLANE TË SIGURTA

Home SANJS (persona juridikë)SANJS

10 1

SANJS (Sistem alarmi për njoftimin e subjekteve) është shërbim informativ i BMK-së, i cili u mundëson subjekteve të të dhënave të marrin mesazhe e-mail për gjendjen e ndryshimeve në dosien e tyre të kredisë BMK-ja dërgon mesazhe për:
1. obligim të ri (kredi, kartë krediti, tejkalime në llogarinë e transaksionit, etj).
2. mbyllje të detyrimit
3. deklarim të garantuesit dhe/ose bashkëkërkuesit të kredisë
4. regjistrim të garantuesit të aktivizuar dhe/ose bashëkërkuesit të kredisë
5. mbyllje të garancisë dhe/ose bashkëkërkuesit të kredisë
6. bllokadë të llogarive dhe kartave,
7. zhbllokim të llogarive dhe kartave,
8. detyrim të papaguar me vonesë nga 30-60 ditë,
9. detyrim të papaguar me vonesë nga 60-90 ditë,
10. detyrim të papaguar me vonesë mbi 90 ditë,

Mesazhet dërgohen në adresën e-mail të shfrytëzuesit me të cilën është regjistruar në portalin e internetit MOJ.MKB.

Të gjithë personat juridikë që janë parapaguar në shërbimin SANJS për 3, 6 ose 12 muaj kanë mundësi ta blejnë raportin e Tyre me një çmim të privilegjuar prej 700,00 denarësh gjatë periudhës së parapagimit. Pas skadimit të parapagimit, shuma e Raportit vetjak do të kthehet në çmimin e rregullt të përcaktuar në Tarifën e BMK-së

SANJS 3

3 muaj 300,00 denarë

SANJS 6

6 muaj 450,00 denarë

SANJS 12

12 muaj 600,00 denarë