Seminar për përmbaruesit në Strugë – 19.05.2019

2 2

Me ftesë të Odës së përmbaruesve, BMK-ja më 19.05.2019 mori pjesë në Seminarin e përmbaruesve, të mbajtur në periudhën 17-19.05.2019 në Hotelin Drim në Strugë. Qëllimi i pjesëmarrjes në seminar ishte prezantimi i produkteve të BMK-së para përmbaruesve dhe si t’i zbatojnë ato në punën e përditshme.

3 1
2 1