Кориснички извештаи

Clients CTA Footer

Кориснички извештај е извештај што Корисник на податоци може да го побара за одреден субјект на податоци (физичко или правно лице) за да му послужи за донесување брзи и економски оправдани деловни одлуки.
Кориснички извештај може да побара само членка на МКБ.
МКБ може да подготви и да достави извештај до Корисник на податоци исклучиво врз основа на претходна согласност дадена од страна на субјектот на податоци во писмена форма, ако е физичко лице.
Корисникот на податоци сам го избира Корисничкиот извештај што ќе го побара од МКБ од понудените видови. Во продолжение примероци на Кориснички извештаи:

Минимален извештај

Извештај за пристигнати неплатени обврски

Основен извештај

Детален извештај по кредит

Детален извештај по сметки

Детален Извештај По долгови

Детален Извештај По кумулативни Долгови

Збирен извештај

Стандард извештај

Збирен извештај плус

Основен извештај плус