Правна рамка

Правилник за работа на МКБ

Закон за кредитно биро

Оперативни правила за начинот и постапката на користење на податоците