Сопствен извештај

Документ за лична проверка на сопствената задолженост, обврските и блокада на трансакциска сметка

Извештај за блокада

Документ со податоци за тоа дали има блокада на трансакциска сметка на физички и правни лица

АСИС

Систем кој овозможува следење на промени во кредитно досие и задолженоста преку добивање е-пораки

Корпоративен извештај

Финансиски извештај кој води до брзи информации за бонитет и солвентност и проверка на компании

Мониторинг

Напредна алатка за редовно следење на промени во статус,обврски,долгови и задолженост на клиентите

Меѓународни извештаи

Финансиски извештаи за бонитет и солвентност за над 200 мил.компании од над 230 земји од цел свет

Сопствен извештај

Документ за лична проверка на сопствената задолженост, обврските и блокада на трансакциска сметка

Извештај за блокада

Документ со податоци за тоа дали има блокада на трансакциска сметка на физички и правни лица

АСИС

Систем кој овозможува следење на промени во кредитно досие и задолженоста преку добивање е-пораки

Корпоративен извештај

Финансиски извештај кој води до брзи информации за бонитет и солвентност и проверка на компании

Мониторинг

Напредна алатка за редовно следење на промени во статус,обврски,долгови и задолженост на клиентите

Меѓународни извештаи

Финансиски извештаи за бонитет и солвентност за над 200 мил.компании од над 230 земји од цел свет

ЧИСТИ СМЕТКИ - СИГУРНИ ПЛАНОВИ

СО МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО!

ШТО Е МКБ?

Македонско кредитно биро (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Македонија основано на 24.12.2008 година во Скопје како акционерско друштво од страна на Клириншката куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје.

ШТО РАБОТИ МКБ?

МКБ управува со единствениот систем во Македонија кој врши собирање, обработување и размена на податоци за обврските на правните и физичките лица со цел да дава информации за задолженоста и редовноста во подмирувањето на обврските и други податоци определени со Закон за кредитно биро, неопходни за изработка на детални извештаи за финансиска стабилност на правните и физичките лица.

БАЗА НА ПОДАТОЦИ

Податоците за задолженоста и редовноста во подмирувањето на обврските, како и останатите податоци определени со Закон за кредитно биро се ажурираат на дневна и месечна основа.

ОБЕЗБЕДУВАМЕ

Нашите извештаи обезбедуваат брз и лесен увид во сопствениот статус на долговите и подмирувањето на истите. Извештаите за правни лица им овозможуваат на нашите корисници безбедно деловно опкружување и сигурно чекорење низ процесот на деловното одлучување и унапредување на работењето.

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Наша мисија е да Ви помогнеме да одржувате финансиска стабилност со чисти сметки и да бидеме Ваш деловен партнер во донесување на сигурни деловни одлуки и раст на бизнисот во неизвесно бизнис опкружување.
Чекориме успешно кон остварување на нашата визија, следејќи ги позитивните светски практики и збогатувајќи ја континуирано лепезата со нови продукти согласно потребите на пазарот.
Веруваме дека МКБ ќе стане неизбежната алка и стандард во работењето на сите економски субјекти во Македонија.