fbpx

Сопствен извештај

Документ за лична проверка на сопствената задолженост, обврските и блокада на трансакциска сметка

Извештај за блокада

Документ со податоци за тоа дали има блокада на трансакциска сметка на физички и правни лица

АСИС

Систем кој овозможува следење на промени во кредитно досие и задолженоста преку добивање е-пораки

Корпоративен - бонитетен извештај

Финансиски извештај кој води до брзи информации за бонитет и солвентност и проверка на компании

Мониторинг

Напредна алатка за редовно следење на промени во статус,обврски, долгови и задолженост на клиентите

Меѓународни извештаи

Финансиски извештаи за бонитет и солвентност за над 200 мил.компании од над 230 земји од цел свет

Сопствен извештај

Документ за лична проверка на сопствената задолженост, обврските и блокада на трансакциска сметка

Извештај за блокада

Документ со податоци за тоа дали има блокада на трансакциска сметка на физички и правни лица

АСИС

Систем кој овозможува следење на промени во кредитно досие и задолженоста преку добивање е-пораки

Корпоративен – бонитетен извештај

Финансиски извештај кој води до брзи информации за бонитет и солвентност и проверка на компании

Мониторинг

Напредна алатка за редовно следење на промени во статус,обврски,долгови и задолженост на клиентите

Меѓународни извештаи

Финансиски извештаи за бонитет и солвентност за над 200 мил.компании од над 230 земји од цел свет

НОВОСТИ