Мониторинг

Услугата Мониторинг е напредна алатка за редовно следење на промените во статусот и состојбата на обврските на клиентите на дневна основа.
Корисникот на услугата на корпоративната мејл адреса добива известувања за секоја настаната промена во статусот на мониторираните субјектите. Под мониторинг може да се стават неограничен број на правни субјекти.
Листа на критериуми по кои може да се врши мониторирање на правните субјекти.

Изборот на критериуми од Мониторинг листата се врши на ниво на Субјект. Изборот може да биде ист за сите Субјекти или различен за секој Субјект поединечно.

Our Services pic 2